ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การนอนหลับกับสุขภาพดี | Healthy Sleep for Healthy Life


WU

หลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการพักผ่อนและการนอนหลับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนอนหลับ การประเมินการนอนหลับ ผลกระทบจากปัญหาการนอนหลับ ข้อปฏิบัติเรื่องสุขอนามัยการนอนหลับ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 46 นาที)

1. ผู้เรียนสามารถบอกแนวคิดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับได้

2. ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการนอนหลับได้

3. ผู้เรียนสามารถประเมินการนอนหลับทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้

4. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างปัญหาและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับได้

5. ผู้เรียนสามารถนำข้อปฏิบัติเรื่องสุขอนามัยการนอนหลับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และให้คำแนะนำแก่บุคคลอื่นได้

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์กรรณิการ์ ศรีสมทรง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

email : srkannika@gmail.com, sonmoocwu@gmail.com

Tel. : 075-672138, 075-672161


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll