ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จริยธรรมสารสนเทศสำหรับพลเมืองดิจิทัล | Information Ethics for Digital Citizenship


WU

       รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานสารสนเทศ ทั้งการสร้าง การจัดระบบ การเผยแพร่ และการใช้สารสนเทศ ซึ่งจะช่วยกำกับให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตามจริยธรรมได้อย่างถูกต้อง สาระสำคัญของประกอบด้วย แนวคิด ความหมายเกี่ยวกับจริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัล จริยธรรมในการผลิตจัดเก็บ เผยแพร่ และนำสารสนเทศไปใช้ จริยธรรมสารสนเทศกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

        จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 43 นาที)

        1. อธิบายถึงแนวคิด ความหมาย และความสำคัญเกี่ยวกับจริยธรรมสารสนเทศในยุคดิจิทัลได้

        2. จำแนก ระบุ และอธิบายประเด็นทางจริยธรรมสารสนเทศที่เกี่ยวกับการผลิตจัดเก็บ เผยแพร่ และนำสารสนเทศไปใช้ได้อย่างถูกต้องได้

        3. อธิบายวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัล และระบุประเด็นจริยธรรมที่เกี่ยวข้องได้

        4. จำแนก ระบุ และอธิบายแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามจริยธรรมสารสนเทศในฐานะพลเมืองดิจิทัลได้

        นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

         เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำแหน่งอื่น ๆ : ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
e-Mail : siwanath.clm@gmail.com
                                  Tel. 075-673359

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
e-Mail: boonlert@nstda.or.th
                                  Tel. 02-564-7000

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริญาพร ปรีชา
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
e-Mail: ajsiriyaporn@gmail.com
                                  Tel. 075-377442, 075-809842

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.เกวลิน อังคณานนท์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail: k.angkananon@gmail.com
                                  Tel.077-913369

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์กชพรรณ นุ่นสังข์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
e-Mail: kotchaphan.noo@gmail.com
                                  Tel. 077-913363

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.พวงรัตน์ จินพล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ตำแหน่งอื่น ๆ : ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
e-Mail : jpuangrat@sct.ac.th
                                  Tel. 0-7577-0136-7

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll