ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ | Work Performance Enhancement with AI


WU

            รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ แนวคิดพื้นฐาน ประเภท และกลไกของปัญญาประดิษฐ์ เข้าใจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเข้าใจรูปแบบเมืองอัจฉริยะทั้ง 7 ด้าน รวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะมาใช้ในการสร้างเมืองอัจฉริยะ และ ได้เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์และการปฏิวัติการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์

            จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 41 นาที)

            1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญและประเภทของปัญญาประดิษฐ์ได้

            2. ผู้เรียนบอกประโยชน์ของแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทางปัญญาประดิษฐ์ได้

            3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเสนอแนวคิดการนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในศาสตร์สาขาของตนเองได้

            นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

            เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบประมวลรายวิชา (Final Exam)

            ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

e-Mail : skorakot@mail.wu.ac.th เบอร์ติดต่อ : 075-672-333

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll