ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จิตวิทยาในการทำงานสาธารณสุข | Work Psychology in Public Health


WU

            รายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาและการทำงาน การทำงานสาธารณสุข เจตคติต่อการทำงาน ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและการสร้างพลังในการทำงาน นักศึกษาจะได้เรียนรู้พฤติกรรมการทำงานของนักสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับพฤติกรรมของคนในชุมชน ปัญหาสุขภาพจิตชุมชน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของคนในชุมชน และสามารถจัดการปัญหาสุขภาพจิตด้วยวิธีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ

            จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 18 นาที)

            1. สามารถอธิบายแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาในการทำงานสาธารณสุข

            2. สามารถอธิบายทักษะทางจิตวิทยา เจตคติต่อการทำงาน ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจและการสร้างพลังในการทำงาน

            3. สามารถอธิบายแนวคิดพฤติกรรมการทำงานในบทบาทของนักสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับพฤติกรรมของคนในชุมชน

            4. สามารถวิเคราะห์และระบุปัญหาสุขภาพจิตชุมชน และปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนในชุมชน

            นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

            เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบประมวลรายวิชา (Final Exam)

            ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ โองการ หรันเต๊ะ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

            email : onggan.ra@wu.ac.th / hasbeeyallah@gmail.com   Tel. 0-856-761-880


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll