ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาจีนกลาง เพื่อเริ่มสนทนากับ 1,300 ล้านคน | Tsinghua Chinese: Start Talking with 1.3 Billion People


XUETANGX

ภาษาจีนกลาง เพื่อเริ่มสนทนากับ 1,300 ล้านคน
Tsinghua Chinese Start Talking with 1.3 Billion People

บทเรียนในแต่ละสัปดาห์จะประกอบด้วย บทสนทนา อักษรจีน แบบฝึกทักษะการฟังและเคล็ดลับในการเรียน (ช่วงจิบน้ำชากับปีเตอร์) ในช่วงบทสนทนาและอักษรจีนจะมีวิดีโอประจำบทเรียนค่อนข้างมาก อย่าพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยนะคะ เพราะเราจะมีคำถามท้ายบท เพื่อวัดผลการเรียนรู้ให้คุณอยู่เป็นระยะ ๆ ตลอดทั้งบทเรียน

ตารางเรียน : ตารางเรียนมีทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ หัวข้อประจำบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ ได้แก่ การทักทาย การแนะนำตนเอง การเดินทาง อาหาร ที่พักอาศัยและการซื้อของ

การประเมินผล จะอิงจากคะแนนในการทำคำถามท้ายบทเรียน โดยเกณฑ์ที่สอบผ่านคือ 60 คะแนน

ดำเนินการพัฒนาบทเรียนโดย XuetangX

Enroll