ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร | Malay for Communication


YRU

About This Course

วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด

Requirements

มีความสนใจและต้องการเรียนรู้ภาษามลายู

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ไซนีย์ ตำภู

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2

อาจารย์ซามียะห์ บาเละ

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2

อาจารย์อาลียะห์ มะแซ

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จำนวนชั่วโมงเรียน/จำนวนหน่วยกิต : 15 ชม
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง : 1.5 ชม
ระดับของเนื้อหารายวิชา : เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา : เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา : นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
แนะนำรายวิชา
วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
 • สนใจในการเรียนรู้ภาษามลายู
 • สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 • LO1: สามารถอ่านออกเสียง นับจำนวน และบอกเวลาเป็นภาษามลายูได้
 • LO2: สามารถทักทาย แนะนำตัวเอง กล่าวคำขอบคุณและการกล่าวอำลาเป็นภาษามลายูได้
 • LO3: สามารถแนะนำเพื่อนและสมาชิกในครอบครัวเป็นภาษามลายูได้ เรียนรู้การใช้คำสรรพนาม
 • LO4: เรียนรู้คำศัพท์ของชื่อสถานที่สำคัญ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำบุพบทในภาษามลายู และสามารถเล่ากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นภาษามลายูได้
 • LO5: สามารถบอกทิศทาง สนทนาเกี่ยวกับการถามทิศทาง และทราบชนิดของยานพาหนะประเภทต่างๆในภาษามลายู
 • LO6: สามารถบอกส่วนต่างๆภายในบ้าน และเล่ากิจกรรมภายในและนอกบ้านเป็นภาษามลายูได้
 • LO7: สามารถระบุชื่ออาหารและเครื่องดื่มเป็นภาษามลายู และสั่งอาหารเป็นภาษามลายูได้
 • LO8: สามารถเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมในวันหยุด จองห้องพักและตั๋วเครื่องบินเป็นภาษามลายูได้
 • LO9: สามารถสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศเป็นภาษามลายูได้
 • LO10: สามารถเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมมลายู การดำเนินชีวิตของชาวมลายูได้
นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

line

 

YRU

ผลิตโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Created by Yala Rajabhat University


CC-BY-NC-SA

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลานี้
"เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)"
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA

Enroll