ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง | Malay Language for Travelers


YRU

คำอธิบายรายวิชา

YRU002 ภาษามลายูสำหรับนักเดินทาง (Malay Language for Travelers)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 56 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง

2. ผู้เรียนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางเป็นภาษามลายู

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการคมนาคมเป็นภาษามลายู

4. ผู้เรียนสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานที่พักเป็นภาษามลายู

5. ผู้เรียนสามารถสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษามลายู

6. ผู้เรียนสามารถซื้อขายเป็นภาษามลายู

7. ผู้เรียนสามารถอธิบายวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย

8. ผู้เรียนสามารถสนทนาในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นภาษามลายู

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ไซนีย์ ตำภู
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์อาลียะห์ มะแซ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Course Staff Image #3

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ซามียะห์ บาเละ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: sainee.t@yru.ac.th เบอร์ 080-7108059

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll