ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อุตสาหกรรมการบิน | Aviation Industry


DPU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านการบิน

ต้องการหาข้อมูลด้านการประกอบวิชาชีพทางการบิน


ห้ามพลาดวิชานี้ "ลงทะเบียนได้เลย"


มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ wink

banner

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาและความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน หลักการบินเบื้องต้น ท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของไทยและของโลก และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในสายงาน ลาดับและขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการบิน

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์
คณบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

Course Staff Image #2

อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบินวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

Course Staff Image #3

อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

Course Staff Image #4

อาจารย์สมศักดิ์ สว่างอารมย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

Course Staff Image #5

อาจารย์ขนิษฐา แก้วพวงงาม
อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

Course Staff Image #6

อาจารย์ศศิธร นวมมณีรัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

Course Staff Image #7

อาจารย์ปัณณกร เกิดช่วย
อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 ติดต่ออาจารย์ผู้สอน Email : cadt@dpu.ac.th

 

 ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา :

10 ชั่วโมงการเรียนรู้

ระยะเวลาสื่อวีดีทัศน์ 213 นาที (3 ชั่วโมง 33 นาที)

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิ้งก์)
และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : -
คุณสมบัติผู้เรียน : นักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และบุคลากรด้านการบิน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในอุตสาหกรรมการบิน
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบิน ความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน และสามารถยกตัวอย่างองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการบินได้


LO2 : ผู้เรียนสามารถบอกส่วนประกอบของอากาศยาน และอธิบายหลักการบินเบื้องต้นของอากาศยานได้ รวมถึงสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของท่าอากาศยาน และสายการบินได้


LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ และหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการบินของไทย และของโลกได้


LO4 : ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบของสายงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน และสามารถบอกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในสายงานดังกล่าวได้ รวมถึงสามารถอธิบายเส้นทางการประกอบอาชีพ (Career Path) ของสายงานต่างๆ ได้


LO5 : ผู้เรียนสามารถบอกลำดับและขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน และอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการบินได้

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี):

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

แบบทดสอบก่อนเรียน  0% แบบทดสอบย่อยหลังเรียน 12 ครั้ง 60%

กิจกรรมใบงาน 2 ครั้ง 10% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam)30%

ประมวลรายวิชา :  ประมวลรายวิชา (PDF)
โครงสร้างรายวิชา :  โครงสร้างรายวิชา (PDF)

  

แนะนำรายวิชา
แนะนำรายวิชา
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1 : ประวัติศาสตร์การบิน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
วิวัฒนาการด้านการบินของโลก
กิจกรรมการเรียนรู้ Discussion
ความเป็นมา ของการบินของไทย
บุคคลสำคัญด้านการบินของไทย
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 2 : องค์ประกอบและความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน
5As (องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน)
3S (Safety, Security, Service)
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 3 : การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานด้านการบิน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
การออกเสียง ICAO Alphabets
กิจกรรมการเรียนรู้ Discussion
รหัสสนามบิน
รหัสสายการบิน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 4 : อากาศยาน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
ความหมายของอากาศยาน
วัตถุที่ไม่ใช่อากาศยาน
ส่วนประกอบของอากาศยาน
หลักการบินเบื้องต้น
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 5 : ท่าอากาศยาน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
ความหมายของท่าอากาศยาน
ประเภทของท่าอากาศยาน
ส่วนประกอบของท่าอากาศยาน Airside
ส่วนประกอบของท่าอากาศยาน Landside
หน้าที่ของท่าอากาศยาน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 6 : สายการบิน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
ความหมายของสายการบิน
ผู้ผลิตอากาศยาน
ประเภทของการบริการสายการบิน
กลุ่มพันธมิตรสายการบิน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
สรุปบทเรียนเรื่องสายการบิน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 7: หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินระหว่างประเทศ
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
ICAO
IATA
FAA
EASA
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 8 : หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของไทย
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
CAAT
MET
AOT
DOA
วิทยุการบิน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 9 : หน้าที่ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบ
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
หน้าที่ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
หน้าที่ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
หน้าที่ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ พนักงานอำนวยการบิน
หน้าที่ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
หน้าที่ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ นักบิน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 10 : คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
คุณสมบัติบุคลากรในสายพนักงานต้อนรับบินเครื่องบิน
คุณสมบัติบุคลากรในสายพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน
คุณสมบัติบุคลากรในสายพนักงานอำนวยการบิน
คุณสมบัติบุคลากรในสายเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
คุณสมบัติของการเป็นนักบิน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 11 : ขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
การเดินทางขาเข้า - ขาออก
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 12 : การทำงานของฝ่ายอำนวยการบิน
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
การปฎิบัติงานของนักบิน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
Final Examination (30%)

 

CC-BY-NC-SA
Enroll