ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ | Accounting For Entrepreneurship


DPU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ทำบัญชีเป็น มีแต่กำไร ไม่มีขาดทุน ต้องทำอย่างไร..

"การทำบัญชีไม่ยากอย่างที่คิด"

 อย่ารอช้า "มาลงทะเบียน" ด้วยกันนะคะ 

 

banner


คำอธิบายรายวิชา

ชื่อวิชา การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ
(Accounting for Entrepreneurship)

พัฒนารายวิชาโดย
: อาจารย์เปรมารัช วิลาลัย และ อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชาการบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ความรู้ด้านการบัญชีขั้นต้น งานด้านบัญชีเกี่ยวกับการบริการ และการซื้อขายสินค้า ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ

คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ เปรมารัช วิลาลัย

ผู้จัดการ DPU X และอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Course Staff Image #1

อาจารย์ ดร.อริสรา ธานีรณานนท์

หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ติดต่ออาจารย์ผู้สอน Email : premarat.vil@dpu.ac.th


ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
ระยะเวลาสื่อวีดีทัศน์ 260 นาที (4 ชั่วโมง 20 นาที)
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน  
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ความรู้ทางการประกอบธุรกิจ ความรู้วงจรธุรกิจ
คุณสมบัติผู้เรียน : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
รายวิชานี้เหมาะสมกับ : 

ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการ / ผู้ประกอบธุรกิจนำความรู้ไปประกอบธุรกิจตนเอง / นักเรียนนักศึกษานิสิตที่สนใจทำงานบัญชี

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและตีความ บัญชีขั้นต้น
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่าง ระบบเบื้องต้นสำหรับการประกอบธุรกิจ
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและทำ งบการเงินสำหรับธุรกิจ
4. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร: ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ประมวลรายวิชา :  ประมวลรายวิชา (PDF)

 

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 1 : ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

 • ธุรกิจและการบัญชี
 • ความหมายของบัญชีและผังบัญชี

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 2 : ระบบบัญชีในธุรกิจและการวางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

 • ระบบบัญชีในธุรกิจและการวางระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 3 : การทำบัญชี สำหรับการประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล - การทำบัญชีสำหรับธุรกิจให้บริการ

 • กิจกรรมทางธุรกิจและการบันทึกบัญชี ธุรกิจบริการ
 • การบันทึกบัญชีรายได้ การรับเงิน ค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงินอย่างง่าย

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 4 : การทำบัญชี สำหรับการประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล - การทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า

 • กิจกรรมทางธุรกิจและการบันทึกบัญชี ธุรกิจซื้อขายสินค้า
 • การบันทึกบัญชีรายได้ การรับเงิน ค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงินอย่างง่าย

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 5 : การควบคุมสินทรัพย์ที่สำคัญของธุรกิจ

 • การบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย
 • เงินฝากธนาคาร

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 6 : การทำบัญชีแบบง่าย สำหรับการประกอบการในรูปแบบบุคคลธรรมดา

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงิน
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุน
 • การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 7 : การทำบัญชีแบบง่าย สำหรับการประกอบการในรูปแบบนิติบุคคล

 • งบการเงินสำหรับนิติบุคคล
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุน
 • การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 8 : ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

 • ภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 9 : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นพื้ันฐาน

 • ภาษีมูลค่าเพิ่มสำคัญ ขั้นพื้นฐาน

ชั่วโมงเรียนรู้ที่ 10 : ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขั้นพื้นฐาน

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขั้นพื้นฐาน

 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

College of innovative Business and Accountancy at DPU
Dhurakij Pundit Universit
CC-BY-NC-SA
Enroll