ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ | Career Path Management


PIM

การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Career Path Management

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารผู้มีความสามารถสูง แนวทางการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และออกแบบระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดทำระบบสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่างๆ และหลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 10 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารผู้มีความสามารถสูง
 2. ผู้เรียนสามารถออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อใช้ในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ
 3. ผู้เรียนสามารถออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในระบบการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างองค์กร หรือ Succession Management
 4. ผู้เรียนสามารถประเมินบุคคลและจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานกลุ่มต่าง ๆ
 5. ผู้เรียนสามารถกำหนดกลไกและแนวทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับผู้ที่สนใจจะสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ นักศึกษา นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารองค์กร

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

 

ผศ.ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

lertchaisut@gmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

 • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประสบการณ์สอนในรายวิชาการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ มากกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบริหารผลงาน ในองค์กรชั้นนำกว่า 20 ปี
 • สังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ดร.บำรุง สาริบุตร

drbamrungs@gmail.com

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ

 • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประสบการณ์การบริหารจัดการธุรกิจบริษัทเอกชน กว่า 20 ปี
 • ประสบการณ์สอนในรายวิชาการบริหารผลงาน การพัฒนาองค์การ การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ และการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจ มากกว่า 10 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันสังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ปฏิทินการสอน

วิชานี้ ผู้เรียนสามารถเรียนหัวข้อต่างๆ ตามอัธยาศัย ในเวลาที่ตนเองสะดวก อย่างไรก็ดี ทีมผู้สอนขอแนะนำให้เรียนรู้และทำกิจกรรมตามลำดับชั่วโมงเรียนรู้ ดังนี้

บทที่ 1:  แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ การบริหารผู้สืบทอดตำแหน่งงาน และการบริหารผู้มีความสามารถสูง

1.1 แนวคิด ทฤษฎี และการวางกลยุทธ์การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้สืบทอดตำแหน่งและผู้มีความสามารถสูง (Talent)

1.2 กระบวนการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้สืบทอดตำแหน่ง และผู้มีความสามารถสูง (Talent)

บทที่ 2: การออกแบบ และจัดทำระบบสมรรถนะเพื่อใช้ในการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.1 การออกแบบและจัดระบบสมรรถนะหลัก (Core Competency) และMapping กับตำแหน่งเป้าหมาย ในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

2.2 การออกแบบและจัดระบบสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency)และMapping กับตำแหน่งเป้าหมาย ในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

2.3 การออกแบบและจัดระบบสมรรถนะเฉพาะงาน (Function Competency) และMapping กับตำแหน่งเป้าหมาย ในการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

บทที่ 3: การออกแบบระบบเครื่องมือการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างองค์กร หรือ Succession Management

3.1 ออกแบบเครื่องมือประเมินสมรรถนะและศักยภาพเพื่อการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ

3.2 ออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

3.3 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (Talent) เพื่อการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพตามกลุ่มงาน

3.4 กำหนดกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย (Talent) เพื่อการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างตำแหน่ง

บทที่ 4: ประเมิน จัดทำแผนพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงาน

4.1 ประเมิน จัดทำแผนพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานเพื่อความก้าวหน้าตามกลุ่มงาน

4.2 ประเมิน จัดทำแผนพัฒนาการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับพนักงานเพื่อความก้าวหน้าอเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 5: การกำหนดกลไก ทางการบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

5.1 การบริหารแผนพัฒนาและการรักษา (Retention) ผู้มีความสามารถสูงเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพตามกลุ่มงาน (Career Management)

5.2 การบริหารแผนพัฒนาและการรักษา (Retention) ผู้มีความสามารถสูง เพื่อเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Management)

5.3 สรุปแนวทางการบริหารแผนพัฒนาและการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการปรับใช้ในองค์กรในบริบทต่างๆ

 

ประมวลรายวิชา

ประมวลรายวิชา

 

 

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

สอนโดย คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Instructed by Faculty of Management Sciences at Panyapiwat Institute of Management

ผลิตโดย สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Created by Information Technology at Panyapiwat Institute of Management

อำนวยการดำเนินงานโดย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Directed by Panyapiwat Institute of Management

Enroll