ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ | Product Management Techniques for Online Business


PIM

หลักการและแนวคิดพื้นฐานในการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ การเลือกซื้อสินค้าและการสั่งซื้อสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ เทคนิคในการนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์

ในรายวิชานี้ผู้เรียน จะได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ จากอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การตลาดออนไลน์ การจัดซื้อและเลือกซื้อสินค้าสำหรับร้านค้า นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาพรวมทั้งหมดของการบริหารสินค้าของร้านค้าออนไลน์ในบทเรียนที่เข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง

 

Course Staff Image #1

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์เพ็ญพัตรา ทาสระคู
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประสบการณ์ด้านการตลาดกว่า 10 ปี

Course Staff Image #2

 

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ณิชยา ศรีสุชาต
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้ากว่า 13 ปี

Course Staff Image #2

 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์วรงรอง ศรีศิริรุ่ง
อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและบัญชีกว่า 10 ปี

Course Staff Image #2

 

 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ประสบการณ์ด้านการตลาดกว่า 10 ปี

 

 

 

 

ช่องทางการติดต่อ 

อาจารย์เพ็ญพัตรา ทาสระคู

penpattratar@pim.ac.th

อาจารย์ณิชยา ศรีสุชาต

nichayasri@pim.ac.th

อาจารย์วรงรอง ศรีศิริรุ่ง

waronglongsri@pim.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน

chirawutlom@pim.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา 

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ ( 3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์)

เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์

- 2 ชั่วโมงการเรียนรู้

- เรียนแบบออนไลน์ 100%

- เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

กำหนดการสอน

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

  • เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย และสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
  • แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
  • รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้

ค่าธรรมเนียมการเรียน

- ไม่มี

สื่อการเรียนรู้

วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์) และ แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาหลักของสื่อการสอน

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ระดับความยากง่ายของเนื้อหา

ระดับเบื้องต้น

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี

-

รายวิชานี้เหมาะสมกับ

ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ผู้ประกอบการทั่วไป นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการบริหารสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเลือกซื้อและการสั่งซื้อสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการนำเสนอสินค้าสำหรับร้านค้าออนไลน์ได้

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี)

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ประมวลรายวิชา

ประมวลรายวิชา

 


 

รีบสมัครกันนะคะ/ครับ

 


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

CC-BY-NC-SA

 

Enroll