ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ | Smart Farm @ Condo


PIM

ปลูกผักแบบง่ายๆ สไตล์ชาวคอนโด

ในวิถีของคุณ

ภายใต้ระบบเกษตรอัจฉริยะ

กับ

***โตติ๊ด ชวนคิด ปลูกผัก***

logo to_tid

สอน 26 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
** เปิดลงทะเบียนแล้ว **

***************************

วิชา เกษตรอัจฉริยะในคอนโด
(Smart Farm @ Condo) 

คำอธิบายรายวิชา

เกษตรอัจฉริยะกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่  ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนคอนโดมิเนียม ขั้นตอนการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียม การนำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียม การบริหารจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต (Lifestyle) ในคอนโดมิเนียม การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปบริโภค ความคุ้มค่าในการลงทุน 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.  ผู้เรียนสามารถเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนคอนโดมิเนียมได้

2.  ผู้เรียนสามารถวางแผนการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียมและการนำระบบเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farm) มาใช้ควบคุมการผลิตพืชได้

3.  ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้

4.  ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้

รายวิชานี้เหมาะสมกับ

1.  ผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่ต้องการปลูกผักรับประทานเอง

2.  ผู้ที่สนใจในระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)

3.  นิสิต/นักศึกษาในสถาบันต่างๆที่มีการสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ  ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตผัก

4.  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

1. ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit

2. ผู้เรียนเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

**เมื่อผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชาและพัฒนาMOOC

napat_img

อาจารย์ ดร. ณภัทร กำธรสิริวิมล (อ.ติ๊ด)

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

E-mail: napatkam@pim.ac.th

chairat_img

ผศ. ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ (อ.โต)

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

E-mail: chairatbur@pim.ac.th

ประมวลรายวิชา

ประมวลรายวิชา (PDF)ประมวลรายวิชา (PDF)


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

CC-BY-NC-SA
Enroll